KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Działając na podstawie art. 14 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), wchodzącego w życie z dniem 25.05.2018 r. – dalej Rozporządzenie lub RODO − informujemy, że:

 1. W związku z decyzją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z 15 stycznia 2020 r. o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego oraz decyzją BFG z dnia 15 stycznia 2020 r. o zastosowaniu instytucji pomostowej, Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Nowy BFG S.A. z siedzibą w Warszawie, ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa, zwany dalej także jako „Bank”. Dane kontaktowe Banku: tel. +48 13 46 55 800 , fax. +48 13 46 55 801, e-mail: BankNowyBFG@bfg.pl, adres strony internetowej: www.BankNowyBFG.pl
  Adres korespondencyjny: ul. Mickiewicza 7, 38-500 Sanok.
  Pani /Pana dane osobowe zostały przekazane przez Podkarpacki Bank Spółdzielczy do Banku Nowego BFG S.A. zgodnie z przepisami prawa w wyniku realizacji decyzji, o której mowa wyżej.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@pbsbank.pl lub BankNowyBFG@bfg.pl.
 3. Bank przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
 • podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umów kredytu/pożyczki z Bankiem,
 • przeprowadzenia procesu badania zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego (art. 6 ust. 1, lit. b Rozporządzenia),
 • realizacji zawartej z Bankiem umowy (art. 6 ust. 1, lit. b Rozporządzenia),
 • zarządzania ryzykiem, oceny zdolności kredytowej, ryzyka kredytowego, w tym także ryzyka wystąpienia opóźnienia w spłacie zobowiązania, po wygaśnięciu zawartej z Bankiem umowy (art. 6 ust. 1, lit. a Rozporządzenia),
 • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Banku związanych z prowadzoną działalnością bankową i realizacją zawartych umów (art. 6 ust. 1, lit. c Rozporządzenia),
 • marketingu oraz promocji produktów i usług oferowanych przez Bank (art. 6 ust. 1, lit. a Rozporządzenia),
 • dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1, lit. f Rozporządzenia),
 • wewnętrznych celów administracyjnych Banku, w tym analizy portfela kredytowego oraz statystyki i raportowania (art. 6 ust. 1, lit. f Rozporządzenia),
 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);
 1. W związku z przymusową restrukturyzacją Podkarpackiego Banku Spółdzielczego i przetwarzaniem danych osobowych, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom:
 • Bankowy Fundusz Gwarancyjny,
 • Podkarpacki Bank Spółdzielczy w restrukturyzacji,
 • Biuro Informacji Kredytowej S. A.,
 • BIG InfoMonitor S. A.,
 • Związek Banków Polskich,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S. A.,
 • Krajowa Izba Rozliczeniowa S. A.,
 • Santander Bank Polska S.A.,
 • Ministerstwo Finansów,
 • Generalny Inspektor Informacji Finansowej,
 • Komisja Nadzoru Finansowego,
 • Biura Informacji Gospodarczej,
 • Banki, instytucje kredytowe i inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 • Podmioty świadczące na rzecz Banku usługi w celu wsparcia i ułatwienia prowadzonej działalności bankowej, tj. dostawcy usług IT, audytorzy, doradcy, ubezpieczyciele i kancelarie prawne, przy czym wyłącznie na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w niniejszej informacji celów przetwarzania, a zatem:
 • w związku w wykonywaniem zawartej przez Panią/Pana z Podkarpackim Bankiem Spółdzielczym umowy, której stroną na mocy decyzji wskazanej w pkt 1 stał się Bank – przez okres, na jaki została zawarta, a po tym czasie – przez okres przewidziany przepisami obowiązującego prawa lub w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń z tego tytułu, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych po wygaśnięciu umowy – do czasu wycofania tej zgody,
 • w zakresie wypełniania obowiązków ustawowych ciążących na Banku w związku z prowadzeniem działalności bankowej i wykonaniem zawartych umów – do czasu całkowitego wypełnienia tych obowiązków przez Bank,
 • w zakresie marketingu oraz promocji produktów i usług oferowanych przez Bank – do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie danych osobowych,
 • w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych – do czasu całkowitego wypełnienia uzasadnionych interesów Banku stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 1. W związku z przetwarzaniem przez Bank Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
 • prawo dostępu do treści danych, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia,
 • prawo do sprostowania danych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia,
 • prawo do usunięcia danych – w trybie przewidzianym art. 17 Rozporządzenia,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – w trybie przewidzianym art. 18 Rozporządzenia
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 Rozporządzenia,
 • prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 Rozporządzenia.
 1. Informujemy, że w przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 li. a Rozporządzenia, a zatem w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia takiej zgody w dowolnym momencie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Bank Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Wskazujemy, że w zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia i wykonania umowy zawartej z Bankiem, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie tych danych ma charakter dobrowolny. Jednakże konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy z Bankiem.
 4. Informujemy także, że Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, w celu oceny zdolności kredytowej oraz w celach marketingowych. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie możliwości zastosowania wobec Pani/Pana spersonalizowanej oferty produktów oraz usług świadczonych przez Bank.
 5. W przypadku dokonywania międzynarodowych transferów pieniężnych za pośrednictwem Western Union, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.